top of page

תקנון והרשמה לכרטיס חבר מועדון - קהילת אספני פוקימון ישראל

יש לקרוא את התקנון המלא לפני הרשמה. למלא את טופס ההרשמה, ולעבור לתשלום, רק לאחר קבלת אישור התשלום, תקבלו את מספר החבר שלכם ואישור ההרשמה במייל.

טופס הרשמה
אישור הרשמה ופרטי הפעלה ישלחו במייל לכל חבר מועדון לאשר בדיקת תשלום ופרטים.
השקת הכרטיס בכנס הבא ב11.3 בפ״ת. לאפשרויות תשלום נוספות ניתן לפנות לדור מנטל

כרטיס חבר מועדון מקנה לבעלי הכרטיס: 

הזמנה למפגשים ואירועים מיוחדים של הקהילה

הנחה בלעדית במספר חנויות בארץ

הנחה בכניסה לכנסים של הקהילה

הנחה בשירות דירוג קלפים

הנחה בהשתתפות בטורנירים של הקהילה

הטבות ומבצעים בלעדיים לחברים

עדכונים ומידע בכל נושאי הקהילה

 

כרטיס חבר מועדון קהילה בעלות של 50 ש״ח

מה חברי מועדון מקבלים?

פריק ת״א – 5% הנחה רק על מוצרי פוקימון

מיסט – 7% הנחה באתר עם קוד קופון

כולם און ליין – 12% הנחה באתר עם קוד קופון

אילן לוזון ארטיקים - 5% הנחה

הממלכה – 5% הנחה על כל החנות

קומיקס ירקות ת"א ורעננה – 5-10% הנחה על פוקימון וקומיקס בלבד (ללא פופים)

רטרו גיימס – 10% הנחה

M.A Collectables – הנחה 5% מסך עלות הדירוגים (ללא סאב)

קוליו ראשל"צ ות"א סנטר – 5% הנחה על כל מוצרי פוקימון

אספני חלומות הילדות – 5% הנחה קבועה בדוכן

גבריאל כל בו לבית – 5% הנחה על מוצרי פוקימון בלבד ללא כפל מבצעים

אספני פוקימון ישראל - הנחה על כרטיס כניסה לכנסים ואירועים של הקהילה

קהילה חזקה בעלת מספר רב של חברים יכולה לצור יותר הזדמנויות מול חנויות ובעלי עסקים.

המטרה העיקרית היא לאחד בין חברי הקהילה ולמנף את הכוח המשותף למטרות הקהילה.

ביחד נוכל לחזק את הענף בארץ, לארגן יותר כנסים ומפגשים, ובאיכות גבוהה.

תקנון מועדון חברים- ’אספני פוקימון ישראל’

ברוכים הבאים למועדון החברים של “אספני פוקימון ישראל” להלן- ‘המועדון’ (המועדון מנוהל ע"י מנהלי קהילת אספני פוקימון ישראל). המועדון ינוהל יל פי התנאים ו/ או הכללים אשר יפורטו להלן בתקנון זה:

 1. הצטרפות וחברות במועדון לכל אדם פרטי אשר מלאו לו 18 שנים (רשאי לבקש להירשם כחבר מועדון. הקבוצה תהיה רשאית להפסיק/לדחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר/מימוש חברות במועדון ומבלי שתידרש לנמק את סירובה. דחיית/ הסרת חבר תיעשה בין היתר בנסיבות בהן החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה, ביצע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו, עשה שימוש שלא כדין בחברות המועדון שברשותו. עשה מעשה שהינו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או שיש במעשה זה כדי לפגוע בקהילה/בקבוצה ו/או בשמה הטוב. חברותם של אלה שטרם מלאו להם 18 שנים מותנית באישור הורה ו/או אפוטרופוס מראש ובכתב.

 2. אופן הקבלה למועדון, בקשת ההצטרפות תיעשה באתר “אספני פוקימון ישראל” בכתובת ייעודית בתיאום מול דור מנטל, והיא כרוכה במילוי פרטים אישיים ובתשלום. האחריות על מילוי הפרטים בטופס בקשת ההצטרפות ו/או באתר כמו גם עדכונם, במידת הצורך, מוטלת על המבקש להצטרף ו/או החבר, ולא תישמע כל טענה כלפי “אספני פוקימון ישראל” על אי קבלת ההטבות בשל טעות בפרטים המזהים של המבקש ו/או החבר. חתימתו של החבר על בקשת הצטרפות וכן אישור ההצטרפות באתר תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. חבר שחברותו אושרה יהיה חבר במועדון ויקבל את הפרטים המלאים לכניסה בין 48 שעות לשבעה ימי עסקים. הצטרפות למועדון החברות הינה אישית וכל הטבה שתינתן במסגרתו מיועדת אך ורק לחבר המועדון, לשימושו האישי בלבד, וחבר המועדון לא יהיה רשאי להעבירו או למכרו. כל מימוש הטבה או קנייה במסגרתו תיעשה במסירת פרטים אישיים דרך הקופה בחנויות ו/או באתרים.

 3. כל חבר מועדון זכאי לבטל את חברותו, בכל עת, בכפוף למתן הודעה מפורשת ובכתב. בעת קבלת הודעת חבר המועדון תבוטל החברות, וחבר המועדון לא יהיה זכאי להשתמש עוד בכרטיס, וכן לא יהא זכאי לנצל את ההטבות להן היה זכאי בתקופת החברות. 

 4. רק חבר מועדון בעצמו יהא רשאי לעשות שימוש בכרטיס המועדון ו/או באפליקציה וליהנות מן ההטבות המוקנות לו, וזאת בהצגתם של אלה בתחילת כל קניה. עובדי החנויות יהיו זכאים לדרוש מחבר המועדון המציג את הכרטיס לאמת את זהותו בהצגת תעודה זהות, רישיון ו/או דרכון תקף. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. שימוש ו/או ניצול לרעה יוביל לביטול החברות ושלילת ההטבות. חבר המועדון יהיה אחראי לעדכן בכתב את הנהלת הקהילה על כל שינוי בפרטי ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו.

 5. תוקף החברות במועדון הינו שנה ממועד ההצטרפות, מנהלי “אספני פוקימון ישראל” יכולים להאריך באופן אוטומטי את תקופת החברות וזאת ללא צורך בהודעה לחבר המועדון. העלות השנתית של כרטיס המועדון יכולה להשתנות לפי החלטת מנהלי “אספני פוקימון ישראל”, חבר מועדון שלא חודש (לפי עלות החידוש חינם/בתשלום נוסף) עד תום מועד התוקף יבוטל.

 6. במקרים של פגם ו/או כל תקלה, באחריות חבר המועדון לפנות אל מנהלי “אספני פוקימון ישראל” וליידעם על כך. להסיר ספק, אין “אספני פוקימון ישראל” אחראית על תקלות באתר. החברות במועדון תקנה לחבר מגוון הטבות ו/או הנחות, הכל כפי המפורט להלן וכפי שיתעדכן על ידי “אספני פוקימון ישראל” מעת לעת. להסיר ספק, לא יינתן כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, לרבות שימוש בקופונים ו/או כרטיסי מועדון צרכנות אחרים אשר יכובדו בחנויות.

 7. הטבות מתחלפות: החברה רשאית לפרסם הטבות המשתנות בין חנות לחנות. החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את קטגוריית ההטבות לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

 8. שימוש בפרטים אישיים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הלן: “החוק”, במילוי פרטי החבר על גבי טופס בקשת ההצטרפות לחברות במועדון ו/או בהזנת פרטיו האישיים באתר הייעודי של מועדון החברים, נותן הוא את הסכמתו להיכלל ברשימת החברים של “אספני פוקימון ישראל” וכן מוסר את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מ“אספני פוקימון ישראל”. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת הפרטים האישיים על גבי טופס בקשת ההצטרפות מוסר החבר את הסכמתו לכך שכל המידע שיצטבר עליו ע"י “אספני פוקימון ישראל”, בקשר עם רכישותיו ו/או כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע יהיה של “אספני פוקימון ישראל” והיא תשמור עליו בכפוף לכל דין. המידע ישמש את המועדון הקבוצתי לשם שיווק, קידום פעילות המועדון, לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים, והכל מבלי שהדבר יהווה פגיעה בפרטיות. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור על ידי הקבוצה. קבוצת “אספני פוקימון ישראל” מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של החבר לגוף חיצוני.  מובהר, כי הצטרפות כחבר במועדון של “אספני פוקימון ישראל”, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי, וכן מסירת פרטים למשלוח בדואר, יהוו הסכמה של החבר להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון הקבוצתי, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי ש“אספני פוקימון ישראל” מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת, בזק ושידורים, התשס"ח-2008 .וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדוא"ל או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שהחברה תמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 9. חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים ו/או הודעות מהחברה כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות:
   

  1. יפעל בהתאם למנגנון “הסר מרשימת תפוצה” המופיע בהודעות דוא"ל ו/או בSMS

  2. ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל “אספני פוקימון ישראל” בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה ויוודא קבלת פנייתו אצל אחד מהמנהלים.
    

 10. תקשורת שיווקית ודרכי הפרסום הודעות המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת “אספני פוקימון ישראל” לבצען ,בתקנון ו/או שיעורי ההנחה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי “אספני פוקימון ישראל” באופן ובדרך כפי שאלו תימצאנה לנכון לפי שיקול דעתן הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק של הקהילה ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS בהתאם לפרטים שנמסרו לחברה על ידי חבר המועדון, והכל כפי שתמצא “אספני פוקימון ישראל” לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור. למען הסר ספק מובהר כי “אספני פוקימון ישראל” תהא פטורה מחובת ההודעה על הטבות ו/או מבצעים ו/או עדכונים שוטפים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת פרסום ו/או העדכון כאמור. במקרה של מחלוקת, חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל עניין הנובע ו/או הקשור בתקנון זה, רשאי לפנות בכתב אל מנהל “אספני פוקימון ישראל” /או כל אדם אחר מוסמך שמונה על ידו לשם כך. להסיר ספק, “אספני פוקימון ישראל” לא תהא אחראית על תקלות באתר ותלונות בעניין זה יופנו למפעילה. מנהל “אספני פוקימון ישראל” ו/או המוסמך מטעמו יכריע בהשגה בתוך 21 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, הכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

 11. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן מועדון החברים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ“אספני פוקימון ישראל” לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, אין להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה בין חבר המועדון להנהלה. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון החברים של קהילת “אספני פוקימון ישראל”. הצטרפות כחבר במועדון, משמעה כי חבר המועדון קרא, הסכים ומסכים להוראות תקנון זה ו/או כל הוראה אשר תעודכן ו/או תשונה על ידי “אספני פוקימון ישראל” בעתיד. ניצול ההטבות והשתתפות חבר בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה ,לרבות, אך לא רק, המשך חברותו. מתן ההטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של “אספני פוקימון ישראל” ולהמשך פעילות הקבוצה. ככל שיהיו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל “אספני פוקימון ישראל” לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד “אספני פוקימון ישראל” בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן. חבר המועדון מאשר בהצטרפותו למועדון כי הדבר ידוע לו וכי לעיתים הוא עשוי לקבל הנחה אל מעבר לאחוז ולעיתים מעט פחות וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או הרשתות בעניין זה. “אספני פוקימון ישראל” שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון לרבות לצרף ו/או לגרוע חנויות ו/או להתאים לחנות מסוימת הוראות מסוימות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר האינטרנט שכתובתו https://www.pokemoncollectors.co.il/pokemember . המפורט בתקנון זה ו/או כל תקנון מעודכן יותר שיפורסם בעתיד מהווה מידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו כדי לחייב את “אספני פוקימון ישראל” בכל דרך שהיא, “אספני פוקימון ישראל” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתקנון מכל טעם וסיבה שהיא. כל התנהגות של “אספני פוקימון ישראל” לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של “אספני פוקימון ישראל” על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד, וזאת מעבר לכך שהתקנון גובר על כל נוהל גם אם יהיה כזה.

 12. “אספני פוקימון ישראל” שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת “אספני פוקימון ישראל” ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בהתאם, “אספני פוקימון ישראל” תהא רשאית לקבוע תקנון ו/או תקנונים ו/או הוראות ו/או הנחיות ו/או כללים אשר יחולו בהתאם לצרכי “אספני פוקימון ישראל” על חברי מועדון מסוג שונה, כאשר מובהר בזה שחברי המועדון השונה לא יהיו זכאים להטבות שמפורטות לעיל לחברי מועדון “אספני פוקימון ישראל” ולא יבואו בדרישה כלפי הקבוצה בעניין זה.
  תאריך עדכון: 3.3.22

  בכל שאלה הערה או בעיה הנוגעת למועדון החברים נשמח לתת מענה בטלפון שמספרו: 050-211-6522 

bottom of page